جلوگیری از عرضه کتابهای محسن کدیور درنمایشگاه کتاب تهران

جرس:بدنبال ممنوعیت عرضه کتابهای آیات عظام منتظری و صانعی و جمع آوری کتابهای آیت الله بهشتی، پخش کتابهای محسن کدیور هم در نمایشگاه کتاب تهران ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار جرس از تهران، انتشارات کویرکه در پنج سال اخیر ناشر آثار کديور بوده است از عرضه کتابهای محسن کدیور منع شد.

حق الناس حاوی دیدگاههای کدیور در سازگاري اسلام و حقوق بشر در نخستین سال انتشار به چاپ چهارم رسيد. کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی نیز در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسیده بود.

پیش از این پخش آثار آیت الله منتظری، آیت الله شهید بهشتی و آیت الله صانعی در نمايشگاه ممنوع شده بود.

خبرنگار جرس در نمایشگاه تهران که می خواست در درباره وضعیت کتاب در نمایشگاه اخیر با محمدجواد مظفر موسس انتشارات کویرمصاحبه کند ، دریافت که ناشر نیز به نمایشگاه ممنوع الورود شده است.

اين نخستین بار است که علاوه بر کتاب ناشر نیز ممنوع الورود می شود.