اطلاعیه

اخیرا صفحه ای جعلی در سایت اجتماعی کلوب به نام دکتر محسن کدیور ایجاد شده است. بدین وسیله اعلام می شود که آن صفحه هیچ ارتباطی با ایشان ندارد و مجعول است. تنها صفحاتی که در ارتباط با ایشان اداره می شوند سایت رسمی و صفحه‌ی فیس‌بوک ایشان است