پرسش: ریشه حکم صیغه در شیعه چیست؟ آیا صیغه هدف مشخصی دارد و یا  این قدر بی قانون هست که هر کسی میتواند برای اهداف خودش از این حکم سوء استفاده کند؟ آیا هر مرد مسلمانی مجاز هست در طول عمرش هر چند تا صیغه جاری کند؟ مرد زن دار هم بدون اجازه همسرش میتواند با شخص سومی صیغه محرمیت جاری کند؟

پاسخ: ازدواج موقت (مُتعه) در صدر اسلام در زمان پیامبر (ص) یکی از دو قسم ازدواج مشروع بوده است و برخی از صحابه مشهور فرزند این ازدواج هستند. مستند قرآنی آن آیه ۲۴ سوره نساء است. ازدواج موقت پس از پیامبر (ع) توسط خلیفه دوم عمربن خطاب ممنوع شد.

فلسفه این حکم شرعی که به نظر شیعیان به جواز خود باقی است برخورداری زنان و مردانی است که از امکان ازدواج دائم محرومند. واضح است که زنانی که امکان ازدواج دائم دارند تن به ازدواج موقت نمی دهند. ازدواج موقت راه حلی موقت برای برخی مشکلات است و راه حل اصلی اسلام ازدواج دائم است. در دوران ما: اولا این ازدواج الزاما باید همانند ازدواج دائم ثبت شود، ثانیا هر نوع ازدواج دائم و موقت مرد متأهل می باید با اجازه کتبی همسر وی صورت گیرد. عدم رعایت این دو شرط راه را برای سوء استفاده مردان هوسباز هموار می کند.

۴ مرداد ۱۳۹۰