علم غیب و امامت در خردسالی

پرسش: در زمان حضور در وطن بحثی در مورد امامت داشتید و اگر من درست متوجه شده باشم درباره علوم خاص (بطور مثال علم غیب) نظر متفاوتی داشتید. شما امامان را علمای ابرار دانستید و اینکه ایشان خود علومشان را کسب کرده اند و شایسته ترین زمان خود بوده اند. حال اگر امامان خود به شایستگی امامت رسیده اند چگونه امام جواد در ۹ سالگی امام می شوند؟

پاسخ: مباحث اعتقادی تعبدی نیستند، نیازمند اقامه دلیل مطمئن هستند. اینکه ائمه هدی در خردسالی به امامت رسیده اند قضایانی تاریخی هستند که بر اساس موازین تاریخی درباره انها داوری می شود، سن ائمه هدی از اصول مذهب نیست، که با بحث درباره آنها خللی در ارکان اعتقادی ایجاد شود. بعلاوه در میان افراد متعارف بشر نبوغ هم امری ممکن است که افرادی نادر در خردسالی یا نوجوانی به مدارج علمی دست یافته اند.
آنچه لازمه امامت است از یک سو طهارت معنوی یا تقوی است، و از سوی دیگر علم کامل به امور دینی از منشأ آن است. چنین علمی می تواند اکتساب از ائمه پیشین (ع) و در نهایت از رسول خدا (ص) باشد. اینکه این علم لدنی باشد یا اکتسابی اگرچه در عصر ائمه قابل آزمون بوده است، برای ما که قرنها از محضر ایشان فاصله داریم تشخیص نوع علم ایشان تابع دلیلهای باقیمانده است. اگر شما علم لدنی ائمه را مستدل و مستند می دانید، حتما بر باور خود باقی باشید و بر همان منوال ادامه دهید.
موفق باشید
محسن کدیور