بازی با نرد بدون شرط بندی

پرسش:
خواستم بدانم حکم بازی نرد از طریق موبایل در صورتی که نه قماری و نه شرط بندی در کار باشد و صرفا جهت سرگرمی باشد چیست؟

 

 

پاسخ:
قمار مطلقا و شرط بندی در غیر سبق و رمایه  (مسابقات رزمی از قبیل تیراندازی و اسب سواری) مطلقا حرام است. بازی با آلات قمار حتی بدون شرط بندی احتیاطا مجاز نیست. بازی با آلات مشکوکه یا آلاتی که در عرف رایج آلت قمار محسوب نمی شود، بشرط عدم شرط بندی مجاز است. تشخیص آلات مشکوک و مواردی که از آلت قمار بودن خارج شده اند موکول به نظر عرف است. در زمان ما شطرنج آلت قمار محسوب نمی شود و تخته نرد حداقل از آلات مشکوکه است و بازی از طریق موبایل یا کامیپوتر نیز از آلات مشکوکه و غیرمنحصره بوده، لذا بازی با آنها جهت سرگرمی بدون شرط بندی مجاز است.
موفق باشید
محسن کدیور