حکم رابطه‌ي جنسی با دوست دختر

پرسش: منظور از «ماملکت» در آیه ی ۳۰ سوره‌ی المعارج چیست؟!  آیا رابطه‌ی جنسی با دوست دختر مجاز است؟

پاسخ 
الف. منظور از «ماملکت ایمانهم» در آیه‌ی ۶ سوره مؤمنون و آیه‌ي ۳۰ سوره‌ی معارج «کنیز» است که بعد از خریداری و اجرای صیغه‌ي بیع در حکم همسر صاحب خود بوده و کلیه‌ي روابط مجاز با همسر برای صاحب وی با وی نیز مجاز بوده است.
ب. رابطه‌ی جنسی با جنس موافق مطلقا ممنوع و با جنس مخالف تنها با ازدواج مجاز است و هرگونه رابطه‌ي جنسی خارج از ازدواج به هر عنوانی شرعا پذیرفته نیست و حرام می باشد. ازدواج مشروع سه صورت داشته است: اول. ازدواج دائم، دوم. ازدواج موقت، سوم. خرید کنیز، که بیع او حکم نکاح را داشته است.  صورت سوم و ملحقات آن با نسخ برده داری منتفی است. دو صورت ازدواج دائم و موقت باقی می ماند. اگر رابطه‌ي جنسی تحت این دو عنوان نباشد مشروع نیست.
صحت ازدواج منوط به رضایت طرفین، حلیت طرفین بر یکدیگر و اجرای صیغه‌ی عقد شرعی است.
مراد از حلیت طرفین بر یکدیگر بدون مانع بودن طرفین است به این معنی که اولا از محارم هم نباشند، ثانیا همسر نداشته باشند. به عبارت دیگر تعدد زوجات اعم از دائم و موقت جز در شرائط اضطراری ممنوع است. ثالثا کُفؤ هم در ایمان باشند.
ازدواج اعم از دائم و موقت نیازمند «اجرای صیغه‌ی لفظی عقد» است و قصد باطنی بدون مُبرِزِ لفظی در ازدواج به دلیل اهمیت آن نزد شارع کافی نیست، به بیان دیگر معاطاة در نکاح پذیرفته نمی باشد.
صیغه‌ی عقد نکاح به غیر عربی مجاز است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که به عربی نیز خوانده شود.
ازدواج با دختر نابالغ مطلقا ممنوع است. ازدواج با دختر بالغ غیررشیده (در زمان ما کوچکتر از ۱۸ سال) علاوه بر کسب رضایت خود وی – که همواره رکن عقد است – نیازمند اذن والدین و اجازه‌ی دادگاه است. در ازدواج دختر رشیده (در زمان ما بزرگتر از ۱۸ سال) اطلاع والدین کافی است و اذن پدر یا جد پدری لازم نیست. اعلان و شاهد در ازدواج مستحب مؤکد است.
در ازدواج موقت مادونِ روابط جنسی دختر و پسر رشید (در زمان ما بزرگتر از ۱۸ سال) اطلاع والدین لازم نیست، اما در ازدواج موقت همراه با روابط جنسی رعایت تمام شرائط ازدواج دائم (غیر از مدت) لازم است.
پاکیزگی در روابط جنسی از امور مورد اهتمام شارع است و استفاده از کلاه شرعی مطلقا مجاز نیست.
محسن کدیور