بخش اول : به دنبال نور

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم [۱] (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين 

من افتخار مي كنم پس هستم

من  افتخار مي كنم  پس  هستم [۱] «بسم الله القاصم  الجبارين » الهكم  التكاثر حتي  زرتم  المقابر كلا سوف  تعلمون ثم  كلا سوف  تعلمون كلا

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم [۱] لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست 

سايه آفتاب

سايه  آفتاب [۱] مرز اطاعت «اطاعت  از مخلوق  در معصيت  خالق  روا نيست »[۲] از غير خداوند، تا جايي  مي توان  اطاعت  كرد كه  معصيت