مهر ۲۲, ۱۳۸۵

راز و نیاز

خداوند گاهی با اسماء جلال از قبیل مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و گاهی نیز با اسماء جمال از قبیل رحمن و رحیم