شهریور ۲۰, ۱۳۸۶

روشنفکری دینی و حوزه

متن گفتگوی ، سمینار دین و مدرنیته ۲ – آسیب شناسی روشنفنکری دینی ، ۱۵ شهریور ۱۳۸۶ نام سعید بهمن‌پور پس از سلسله مباحثات قلمی‌اش