شهریور ۲۷, ۱۳۹۰

خدا، عقل گرائی و ایمان گرائی

در قرآن کریم هیچ برهانی بر وجود خدا اقامه نشده است. براهین آن ناظر به توحید و نفی شرک است نه اصل وجود خداوند. قرآن خداشناسی و خداجوئی را امری فطری می داند که هر انسانی آنرا به آسانی در نهاد خود می یابد: أ فی الله شک فاطر السمواات و الارض (سوره ابراهیم آیه ۱۰) آیا در خداوند خالق آسمانها و زمین شک است؟