احکام تجارت

ربا و تورم

پرسش: قراردادهای سرمایه گذاری که سود از پیش تعیین شده ندارند مجاز هستند زیرا از "پیش" نمی توان با قطعیت در مورد سود یا زیان آن قضاوت کرد. سود یا زیان با قدرت خرید سنجیده می شود و نه با مقدار پول. پس به عبارت دیگر قراردادهای یاد شده مجاز هستند چون "پیشاپیش" نمی توان در مورد بازگشت قدرت خرید آنها قضاوت کرد. از طرف دیگر وجود هر نوع نرخ تورمی که ماهیتا غیر قطعی است، بدون توجه به اندازه آن، قدرت خرید محقق شده در پایان هر قرارداد سرمایه…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
احکام تجارت

ربا، نرخ تورم و سود بانکی

پرسش ۱: من مطمئن نیستم بانک بنده در چه اموری سرمایه گذاری می کند. تا آنجایی که من می دانم عمده سرمایه گذاری آنها در سهام و اوراق قرضه است. ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید که سود یا زیان این سرمایه گذاری چه حکمی دارد؟ در صورت بیشتر بودن تورم از نرخ سود، و یا بیشتر از آن. در این صورت آیا نمی توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت نرخ تورم باعث می شود که مساله نرخ سود منجر به ربا نشود.   پاسخ: به راحتی می توان اطلاعات لازم…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
احکام تجارت

تأدیه‌ی طلب از غیر طرق مجاز و نرخ تورم

پرسش: اینجانب در حدود یک سال است که از یک نفر طلب کار هستم و این شخص ادعا می کند که پول در دست ندارد که بدهی خود را بدهد اما ماشینی سوار می شود که مبلغ آن در حدود طلب من می باشد .  این شخص با این کا ر بخش عظیمی از سرمایه کاری اینجانب را پیش خود نگه داشته است  و می گوید پول ندارم در صورتیکه اگر اطراف خود را خلوت کد می تواند بدهی خود را بدهد. اینجانب تصمیم گرفته ام که هر گاه از…
HMouK
۱۳۹۱/۰۵/۳۰