سخنرانی

زیبایی های خداوند

بحث زیبائی‌های خداوند با نامهای نیکوی او (اسماء الحسنی) و رحمت عامه و خاصه‌ی اوآغاز می شود. سنن لایتغیر الهی به اجمال معرفی شده، سپس بحث بر سه سنت از سنن الهی متمرکز می شود: عدالت، رحمت و محبت. در سنت عدالت این نکات مورد بحث قرار می گیرد: صداقت الهی، جایگاه ایمان و عمل صالح در داوری الهی، عدالت کریمانه‌ی او که کردار ناشایست را معادل آن و کرادار نیک را چند برابر آن پاداش می دهد واینکه بدون بیان قبلی و ارسال رسل حسابرسی نمی کند. نکات ذیل…
adamin
۱۳۹۲/۰۵/۰۳
خدا

شناخت خدا و پیامبر به اتکای یکدیگر

پرسش: چطور می شود به خدایی باور داشت که به واسطه‌ی پیامبر شناخته می شود و به پیامبری باور داشت که به واسطه ی همان خدا شناخته می شود؟ آیا این به نوعی دور باطل نیست؟   پاسخ: نه خدا به پیامبر شناخته می شود نه پیامبر به خدا. لذا دوری در کار نیست چه برسد به دور باطل. توضیح: خدا را با قلب یا عقلمان می شناسیم. تعالیم پیامبران الهی ارشاد به حکم عقل و تایید مشاهدات قلب است. به عبارت دیگر اصل وجود خدا را با فطرت خود…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۲