قرائت قرآن

قرائت قرآن به صورت خوابیده؟

پرسش: ايا قرآن خواندن از روي موبايل به صورت خوابيده (در صورت خستگي) اشكال دارد؟ پاسخ: حرام نیست، اما بهتر است در زمان سرحالی با

تفاوت قرائتهای قرآنی ورش و نافع

مصحف عثمانی به دلیل کاستی های خط کوفی در نقطه و اعراب و گویشهای مختلف و اشتباه برخی قراء به چندین قرائت تلاوت شده است. اکثر قریب به اتفاق این اختلاف قرائات باعث تفاوت معنی نمی شود.در موارد اختلافی هیچیک از قرائات متواتر نیستند.

رب تال للقرآن و القرآن یلعنه

پرسش: عبارت «رب تال للقرآن و القرآن یلعنه» را از جهت صحت و سقم روایی ارزیابی فرمائید؟   پاسخ: غزالی چنین مطلبی را در احیاء