نقد کتاب حکومت انتصابی

دهقانی‌نیا: نقد آراء کدیور در باره ولایت فقیه

آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان “حکومت انتصابی ” که از شماره دوم محله آفتاب به بعد به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند. اما در بررسی خود، ازروشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است.

برکچیان: جمهوریت نزد امام خمینی

با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرایف علمی می‌توان نشان داد که نظر فقهی امام، دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی بوده است، همانگونه که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته و قانون اساس بدان تصریح می‌کند.

تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران

مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای قانون شهروندان با ارائه تفسیرهای استبدادی از نظام اسلامی.

ایمانی: مبانی مردمسالاری در حکومت دینی

اگر جوهره نظامهای مردمسالار بر اساس علوم امروزین را، خواست و توافق و رضایت اکثریت مردم برای اطاعت از نظام سیاسی خود بدانیم، در این صورت باید گفت که نظامهای دینی در نزد شیعه، هیچ گونه تغایری با مردمسالاری (با مفهوم فوق) ندارد.

ایمانی: فقیهان قدرت طلب

مجلس خبرگان رهبری مصرح در قانون اساسی در واقع حزب فقیهان قدرت طلب است که با غلبه بر فقیهان دیگر با زور تشکیل شده است که به دلیل عدم پذیرش مردم، رنگ و لعابی دموکراتیک به آن زده‌اند در حالی که این امر از نظر فقها همانند کپسولی که محتوای آن داروی تلخی است می‌باشد که اگر دارو بدون روپوش ( انتخاب دموکراتیک مردم) ارایه شود، بیماران از استعمال آن سرباز می‌زنند.