تعمیم آیات جهاد خارج از زمانه و زمینه‌ی خود

پرسش: برخی آیات قرآن کریم به شدت پرحاشیه و زحمت آفرین هستند ! از این بابت که در مواجهه با مخالفان ، و معترضان برای ایراد پاسخی درخور و شایسته ، در می مانیم … من جمله : آیه ۵ سوره توبه  و  آیه ۴ سوره محمد ؛ محبّت فرمایید و مرا در اتخاذ جوابیه ای مستدل و مدلل در این باره یاری فرمایید … تا هم درون خودم آرام گیرد و هم اینکه دستم در ارائه پاسخ به اغیار خالی نباشد.

 

پاسخ: این دو آیه و آیات مشابه درباره جنگ با مشرکین در زمان پیامبر (ص) است که به مسلمانان حمله کرده بودند و خداوند دستور مقابله به مثل و دفاع صادر می کند. در جنگ می کشند و کشته می شوند و اسیر می گیرند، چه در گذشته چه در حال. این آیات دستورالعمل مواجهه مسلمانان با همه غیرمسلمانان بویژه اگر تعرضی به مسلمانان نکرده باشند نیست. اسلام دین صلح و مداراست، اما در مقابل تعرض و حمله نظامی مسلمانان موظف به دفاع شرافتمندانه از خود است. اشکال زمانی آغاز می شود که کسی بخواهد آیات جهاد را خارج از زمانه و زمینه‌ی خود تعمیم دهد. این تعمیم خلاف نص قرآن و مخالف روح قرآن و اسلام و تعالیم پیامبر است.

موفق باشید

محسن کدیور