استطاعت، حج و خمس

۱- استطاعت حج در چیست ؟
پاسخ: توانایی مالی تامین هزینه رفت و برگشت و اقامت و مخارج زندگی عائله‌ی تحت تکفل در زمان سفر در حد متعارف و نیز توانایی بدنی برای سفر و نبودن مانع برای سفر حج را استطاعت می گویند.اگر این توانایی ها فراهم بود، فرد مستطیع است و حج بر او واجب است.
۲- در زمان فعلی ، استطاعت به زمان ثبت نام است ؟ یا زمان اعلام اسامی ؟
پاسخ: در نخستین سالی که مستطیع شد ثبت نام بر او واجب است.
۳- آیا پس از ثبت نام، باید بگونه ای در زندگی هزینه کرد که موقع اعلام اسامی، حتی ۱۰ سال بعد ، به مشکلی برنخوریم؟
پاسخ: در زمان ثبت نام بخشی از هزینه اخذ می شود و باقیمانده در زمان اعلام اسامی وصول می گردد. فرض بر این است که فرد کل هزینه‌ی لازم را داشته که ثبت نام کرده، به هر حال لازم است که آمادگی پرداخت تتمه مخارج از ابتدا پیش بینی شده باشد.
۴- مادرم از مال دنیا ، فقط یک زمین ارثی دارد که با فروش آن به مضاربه گذاشته از طریق آن زندگی می کند. آیا واجب الحج هستند؟ و آیا پول فوق مشمول خمس است؟ (پدربزرگم گفنه که خمس زمین را نداده است؟)
پاسخ: ارث خمس ندارد. ایشان زمانی مستطیع می شوند که هزینه‌ی سفر حج را پس انداز کرده باشند.

۵- آیا کسی که فرزندانش بزرگ هستند و نیاز منزل و امکانات زندگی آنها را باید (عرفا – جهیزیه برای دختر و خانه برای پسر) تهیه کند، و در حد فوق، حداقلها را دارد، واجب الحج است؟
پاسخ: در فرض سوال و با تامین حداقلهای متعارف ایشان مستطیع محسوب می شود.
موفق باشید.

محسن کدیور