نامه به رئيس قوه قضائيه

باسمه تعالي‌

رياست محترم قوّه قضائيه‌

استاد گرامي آيت‌الله هاشمي شاهرودي‌

سلام عليكم‌. ضمن آرزوي موفقيت در مسئوليت خطيري كه به‌عهده‌گرفته‌ايد و با اميد تحقق توسعه قضايي به استحضار مي‌رساند، اصول‌نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تساوي آحاد ملت‌را در برخورداري از همه حقوق انساني خاطرنشان ساخته است‌. اصل‌سي‌وچهارم قانون اساسي دادخواهي از دادگاه صالح را حق‌ّ مسلم هر فرددانسته است‌. مطابق قوانين موضوعه كشور هر شهروند ايراني از سهمرحله دادخواهي دادگاه بدوي‌، دادگاه تجديدنظر و فرجام‌خواهي ازديوان عالي برخوردار است‌. فارغ از اشكالات عديده‌اي كه به دادگاه ويژه‌روحانيت وارد است و مشروح آن را در لايحه دفاعيه و لايحه اعتراضيه‌ام‌ذكر كرده‌ام‌، بواسطه عدم پيش‌بيني تقاضاي تجديدنظر از سوي محكوم‌عليه روحاني در آئين‌نامه اين دادگاه‌، اين نقيصه با پرسش از مقام محترم‌رهبري‌ ــ كه اين دادگاه خود را منسوب به معظم‌له و منصوب از جانبايشان مي‌داند ــ حل شده است‌. اما محكوم عليه روحاني هنوز ازفرجام‌خواهي از ديوان عالي كشور يعني اعمال ماده سي‌ويك و بند دوماده هجده قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بواسطه عدم‌پيش‌بيني در آئين‌نامه دادگاه ويژه روحانيت محروم است‌. اگرچه اولياء اين‌دادگاه جهت اثبات صلاحيت خود در پاسخ به لايحه اعتراضيه اينجانب‌،به ماده ۳۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استناد كرده‌اند، امافرجام‌خواهي اينجانب را براساس مواد ۱۸ و ۳۱ همان قانون‌ ــ كه حق‌رسيدگي مجدد را براي «محكوم عليه هريك از محاكم‌» به رسميتشناخته است‌ ــ به بهانه استقلال اين نهاد از دادگستري و قوه قضائيه موجّه‌نمي‌دانند. عليهذا با تأكيد مجدّد بر اشكال بنيادي عدم پيش‌بيني دادگاه‌ويژه روحانيت در قانون اساسي و ناسازگاري آئين‌نامه آن با آئين دادرسي‌كيفري‌، خواستار رفع مانع از برخورداري روحانيون از حق فرجام‌خواهي‌از ديوان عالي كشور ــ همانند ديگر شهروندان‌ ــ هستم‌، اميدوارم با تدبيرآن مقام محترم اعتبار از دست‌رفته نظام قضايي كشور بازسازي شود وشاهد تحقق عدالت كه از اهداف عاليه اسلام و جمهوري اسلامي است‌باشيم‌. عزّت عالي مستدام باد.

محسن كديور

۱۳۷۸.۶.۹