سادات ایرانی و وجوهات شرعیه

پرسش: با توجه به پاسخ شما در باره سادات ایرانی گمانم اینست که در تحلیل و تفسیر از آیه شریفه تفاوتی بین درک من و نگاه شما موجود بوده است و آن قطعیت استحقاق خاندان پیامبر از نظر من بوده است. همان نگاهی که در جامعه امروز ایران و فقه وجود دارد و آن عدم استحقاق سایر فقرا و … وجوهات میباشد. بنا بر نگاه شما این مبلغ به همه فقرا  و مساکین و … می رسد. اما نهایتا به جواب خویش در مورد ریشه سید در تاریخ ایران نرسیدم.

 
پاسخ:
الف. منسوبان پیامبر (ص) به خصوص پس چند قرن هیچ امتیازی بر دیگر مردم ندارند. از وجوهات شرعیه حوائج ایشان نیز همانند دیگران رفع می شود.
ب. سیادت در ایران مطلقا هیچ تفاوتی با سیادت در دیگر جوامع شیعی از قبیل لبنان و عراق و هند و پاکستان و بحرین و آذربایجان و غیره ندارد.

۳۱ شهریور ۱۳۹۲