شاهد ازدواج

پرسش: شرایط سنی شاهد ازدواج چیست؟ می توان شاهد زن داشت؟

 

 

پاسخ:

شهادت در ازدواج مستحب و در طلاق واجب است.
شاهد ازدواج شرط سنی و جنسیتی ندارد. هر مسلمان بالغی می تواند شاهد ازدواج باشد.