فصل اول: عدم اطّلاع‌رسانی به مردم

بخش اول

نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

خبرگان منصوب!

قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می‌دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری براساس قانون اساسی، وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است.

 

فصل اول

عدم اطّلاع‌رسانی به مردم

میزان اطّلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوّبات آن در روزنامۀ رسمی منتشر نمی‌شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسۀ افتتاحیۀ اجلاس‌های سالیانه، کلیۀ جلسات آن غیرعلنی است. اطّلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه‌ای از نطق‌های پیش از دستور اعضا، گزارش جلسۀ افتتاحیه اجلاس‌های سالیانه، بیانیۀ پایانی اجلاس‌های سالیانه، برخی مصاحبه‌های دبیرخانۀ خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطّلاعات قطره‌چکانی که جسته‌گریخته در مجلۀ حکومت اسلامی (مجلۀ دبیرخانۀ مجلس خبرگان) به‌ندرت درج می‌شود.

براساس بیانیه‌های پایانی اجلاس‌های آن، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست‌نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه‌ای ندارد. تصویری که این بیانیه‌ها و نطق‌های قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، “مجلس ثنا” (و نه حتی سنا) ئی است که خاطرۀ تلخ “وعّاظ‌السّلاطین” را در ذهن تداعی می‌کند.