فهرست نقدهای کتاب مأخذ شناسی علوم عقلی

معرفی و بررسی‌ها کتاب مأخذ شناسی علوم عقلی (منابع چاپی علوم عقلی از ابتدا تا ۱۳۷۵)، با همکاری محمد نوری، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۹، ۳ جلد، ۳۴۱۸ صفحه

– مسعود رضوی فقیه؛ ماخذ شناسی علوم عقلی؛ روزنامه‌ی همشهری، ۱۳ شهریور ۱۳۷۹.
انتشار کتاب سه جلدی مأخذ شناسی علوم عقلی؛ روزنامه آفتاب یزد، ۳ مهر ۱۳۷۹.
مأخذ شناسی علوم عقلی؛ روزنامه حیات نو، ۲۱ مهر ۱۳۷۹.

– راضیه یوسفی‌نیا، معرفی کتاب مرجع: مأخذ شناسی علوم عقلی، پیام بهارستان، شماره ۱۰، تهران، ۱۳۸۰، ص۶.

– كتاب تشويق شده در رشته‌ی فلسفه در نوزدهمين دوره‌ی كتاب سال، تهران ۱۳۸۰.