اعتراض بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی فرهنگی و دانشگاهی به توقیف روزنامه های یاس نو و شرق