احکام جزائی

احکام زن در قرآن، مقتضای عدالت، سنگسار و تنبیه بدنی زن از سوی شوهرش

نبیه زن در کتاب حق الناس (ص ۳۰۶ تا ۳۰۸) توضیح داده شده است. این تنبیه شرائط بسیاری دارد اولا هیچ اثری بر پوست بدن زن نباید بگذارد. ثانیا چنین مجازاتی حکم قضائی از جانب قاضی لازم دارد، نهایتا همسر عامل اجرائی حکم قاضی است، ثالثا اگر مفاد آیه تنبیه مستقیم بدنی زن باشد، حکم از احکام منسوخ محسوب می شود.

قرآن، بردگی و سنگسار

حکم سنگسار فاقد مستند قرآنی است و از احکام موقت مستند به سنت است. آنچنانکه مکررا متذکر شده ام این حکم به نظر من منسوخ است.

قبول نداشتن برخی احکام از جمله سنگسار

عدم باور به حکمی که تلازمی با نبوت ندارد خدشه ای به ایمان نمی زند. رجم یا سنگسار از احکام امضائی (ونه تاسیسی) اسلام است، تحقق شرائط آن بسیار دشوار است، فاقد مستند قرآنی است، به نظر برخی از فقیهان اجرای حدود از جمله رجم در زمان غیبت تعطیل است.