اسلامامر به معروف و نهی از منکراحکام جزائیجهاد

اسلام دین خشونت نیست

اسلام دین خشونت نیست، دین صلح و عدالت و رحمت است. البته مقابله به مثل به شرطی که انصاف در آن رعایت شود جایز است، در هر حال گذشت و عفو اولی است. در مورد آیات یا روایاتی که ظاهر خشن دارد، متن باید در زمینه‌ی خود خوانده شود. ای گونه آیات درباره نحوه مواجهه با مشرکان و یهودیان هم پیمان با ایشان در زمان پیامبر هستند و نمی توان و نباید آنها را تعمیم داد. این آیات کلیت ندارند و شامل زمان حال نمی شوند. آیاتی که تکلیف مسلمانان…
HMouK
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر و زور

پرسش: اگر ممکن است راجع به لفظ امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر نیز توضیح دهید . آیا امر و نهی به معنی زور است؟ پاسخ: در لغت امر به معنی درخواست و طلب کردن عالی از دانی و نهی به معنی بازداشتن بر همین منوال است. در خود امر زور نهفته نیست. وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر به معنای اتخاذ موثرترین راه و روشها برای گسترش خوبی و کاهش و حذف بدیهاست. استفاده از زور با شرائط بسیار دشواری در…
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
امر به معروف و نهی از منکرجهاد

جهاد فرهنگی

پرسش: آیا بحث جهاد به صورت کلی و نه صرفا به صورت نظامی و همچنین جهاد فرهنگی جایگاهی در تفسیر جدید و مدرن از اسلام دارد یا خیر؟ و اگر جایگاهی دارد این جایگاه به چه صورتی تعریف می شود؟   پاسخ: الف. در تعالیم اسلامی جهاد به دو معنی به کار رفته است: جهاد درونی یا مبارزه با شیطان درون و تلاش برای تهذیب نفس که از آن به جهاد اکبر تعبیر شده و فعلی شخصی و اخلاقی است. جهاد بیرونی یا مبارزه با دشمنان اسلام که از آن…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
امر به معروف و نهی از منکر

امر به «معروف» و نهی از «منکر»

امر به معروف یعنی دعوت به کار درست عقلی یا شرعی و نهی از منکر یعنی بازداشتن از کار نادرست عقلی یا شرعی. به عبارت دیگر کلیه‌ی واجبات و محرمات مسلّم شرعی به ترتیب جزء معرف و منکر هستند، همچنانکه کلیه اموری که عقلا پسندیده یا ناپسند محسوب می شوند نیز به ترتیب در زمره‌ی معروف و منکر قرار می گیرند. لذا منحصر کردن معروف و منکر به واجبات و محرومات منصوص شرعی صحیح نیست. از هر وسیله‌ی مباح و مجاز برای تشویق به معروف و دور نگاه داشتن از…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
امر به معروف و نهی از منکرآشامیدنی‌ها

حریم شخصی، نهی از منکر و مشروبات الکلی

پرسش: آیا امر به معروف و نهی ازمنکر با حریم شخصی در تضاد نیست؟ اگر یک ایرانی در اتوبوسی  چه درایران چه در کشور دیگر کنار صندلی من مشروب بنوشد حریم شخصی اوست یا نه؟ ویا موارد مشابه. پاسخ: درباره‌ی تضاد حریم شخصی با امر بمعروف و نهی از منکر اگر امر شخصی علنی نشود مجاز به تجسس نیستیم، اگر علنی شود، در صورتی که امر شخصی تحت عناوینی از قبیل اخلال در امنیت عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی قرار گیرد، نهی از منکر بر حرمت امر خصوصی تقدم…
HMouK
۱۳۹۱/۰۵/۳۰