سخنرانی

نسبت دین و دولت در افغانستان

اشاره: آنچه در پي مي آيد متن سخنراني دكتر كديور در چهاردهمين نشست از سلسله نشستهاي افغانستان و بازسازي علمي _ فرهگي موسسه توسعه افغانستان تحت عنوان "بررسي رابطه دين و نظام سياسي" در دانشگاه تربيت مدرس ايراد گرديد. بسم ا… الرحمن الرحيم. در اين جلسه قرار است به دو سئوال پاسخ دهم. سئوال اول در ارتباط با رابطه دين و نظام سياسي است و سئوال دوم اينكه، با توجه به تعدد مذاهب در افغانستان اگر بحث مذهب رسمي در قانون اساسي مطرح گرديد، چه بايد كرد؟ وقتي كه بخواهيم…
kadivarad33
۱۳۸۲/۰۳/۰۸