بخش دوم : حكومت دينيمقاله

سيري در خدمات علمي آيت الله خويي

سيري  در خدمات  علمي  آيت الله خويي شنبه  6 مرداد 1371(8 صفر 1413) زعيم  حوزه  علميه  نجف  اشرف  و يكي  از مراجع  بزرگ  تقليد جهان  تشيع  دارفاني  را وداع گفت . جهان  علم  و ديانت  در سوگ  يكي  از بزرگترين  فقها، اصوليين  و رجاليين  معاصر نشست . شخصيتي  كه  در شصت سال  اخير بيشترين  تاثير علمي  را بر حوزه هاي فقهي  شيعه  داشته  است  و صدها مجتهد و فقيه  و مفتي  از محضر او استفاده  كرده اند. و با تصنيف و القاي  نزديك  به  صد جلد كتاب  استدلالي  به  حوزه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

بررسي ولايت مطلقه فقيه

بررسي  ولايت  مطلقه  فقيه آيت الله خويي آنچه  ممكن  است  در استدلال  بر ولايت  مطلقه  فقيه  جامع الشرايط در عصر غيبت  به  آن  تمسك  شود سه  امر است : امر اول : روايات ، مانند توقيع  روايت شده  در (كتاب ( كمال الدين  و تمام النعمه ) شيخ  صدوق  و (كتاب  الغيبه) شيخ  طوسي  و الاحتجاج  طبرسي : «و اماالحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا فانهم  حجتي  عليكم  و انا حجهالله...» (و اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد، آنان  حجت  من  بر شما هستند و…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مباحث مقدماتی

۳. مباحث سلبي دولت و نظريه حسبه‌

در فقه شیعه درباره دولت به دو گونه بحث شده‌است‌: یکی سلبی ودیگری ایجابی‌. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر دولتهای نامطلوباست‌. فقیهان شیعه با ظرافت و موشکافی تمام ابعاد حقوقی یک مبارزه‌منفی را علیه دولتهای جائر ترسیم کرده‌اند. در احکام فقهی ما مرزبندی‌دقیق شیعیان با دولتهای جائر به‌وضوح قابل مشاهده است‌. اظهار نظرقاطع فقیهان شیعه در مسائلی از قبیل جوایز سلطان‌، ولایت از جانب‌سلطان جائر، اعانت ظالمین و اراضی خراجیه‌ از اسباب حفظ هویت‌فرهنگی و استقلال شیعه در طول قرنها بوده است‌. اگرچه در این مواضع…
kadivarad33
۱۳۷۶/۱۲/۰۲