بخش دوّم : مبانى تصديقى ولايت

فصل بيست و يكم: بررسى مستندات قرآنى حكومت ولايى

فصل بيست و يكم بررسى مستندات قرآنى حكومت ولايى اكثريت قريب به اتفاق فقيهان در آيات قرآن كريم دليلى بر ولايت انتصابى فقيهان نيافته اند. محقق نراقى - نخستين قائل به اين نظريه - و امام خمينى قدس سره - مهمترين قائل آن - كه گسترده تر از ديگران به ذكر مستندات ولايت فقيه بر مردم پرداخته اند، حتى يك آيه را به عنوان «دليل مستقل» ذكر نكرده اند. عدم استناد به قرآن به عنوان دليل مستقل در كتب ديگرِ قائلينِ به حكومت ولايى نيز ديده مى شود. اگر چه…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۹/۰۱