مصاحبه تحلیلیمصاحبه

مبانی شرعی بهتان برای حفظ نظام

چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به…
HMouK
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تفسیر آیات

تعمیم برخورد پیامبر با منافقین بر مخالفین حکومتها

پرسش: خداوند در آيه شريفه شصت سوره ي انفال به مسلمين توصيه ميكند كه از هر انچه در توان دارند در مبارزه و نبرد با كفار بكار برند ولازم به ذكر است كه آيه فوق حتي مورد استناد برخي از فقها درجهت توجيه  فعاليتهاي هسته اي قرار ميگيرد. اين در حالي است كه خداوند تبارك وتعالي در سوره مائده آيه 8 توصيه فرموده كه حتي در حال جنگ و دشمني با گروهي، نبايد از مدار عدالت خارج گشت و  همچنين در آيات 45  الي 48 سوره ي احزاب ،  وظيفه ي پيامبر شاهد ،مبشر، و…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۰۵