واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»

واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»

پیام اصلی کتاب «مسئلۀ حجاب» (۱۳۴۷) مرتضی مطهری سه چیز است: اول پوشاندن صورت و دست زن تا مچ نه واجب است نه احتیاط واجب. دوم نگاه بدون تلذذ و ریبۀ مرد نامحرم به صورت و دست زن تا مچ جایز است. سوم زن مسلمان با رعایت پوشش مذکور و عدم اختلاط با مردان مجاز به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است. این کتاب منتقدان سرسختی داشته و دارد؛ کسانی که قائل به وجوب پوشش صورت زن و مخالف حضور او (مگر برای ضرورت) خارج از خانه هستند.

قسمت اول. واکنش‌ها به «مسئلۀ حجاب»

قسمت دوم. محمدتقی شریعتمداری و استاد مطهری

قسمت سوم.سیری در نقدهای منتشرشدۀ «مسئلۀ حجاب»

قسمت چهارم. ولایتی‌ها و مسئلۀ حجاب

قسمت پنجم. شبیری زنجانی و «مسئلۀ حجاب»

قسمت ششم. تاریخ تحلیلی فتاوای حجاب از اواخر قرن سیزدهم

قسمت هفتم. «مسئلۀ حجاب» در بوتۀ نقد” (بزودی)