اعتراض به رد صلاحيت

اعتراض  به  رد صلاحيت [۱]

۱

بسمه  تعالي

جمهوري  اسلامي  ايران تاريخ : ۷۷/۷/۴

استانداري  تهران شماره : ۱۲۶۷ خ   س

فرمانداري  تهران پيوست :

آقاي  محسن  كديور

داوطلب  نمايندگي  دوره  سوم  مجلس  خبرگان  در حوزه  انتخابيه  استان  تهران

سلام  عليكم

به  استناد نامه  شماره  ۱۳۷۷/۷/۲۷۷/۲۱/۲۹۵۸ هيات  مركزي  نظارت  بر انتخابات  به  آگاهي مي رساند كه  صلاحيت  شما براي  نمايندگي  مجلس  خبرگان  مورد تاييد فقهاي  شوراي  نگهبان  قرار نگرفته  است .

چنانچه  نسبت  به  اين  نظريه  معترض  هستيد مي توانيد براساس  تبصره  ۲ ذيل  ماده  ۱۶ آيين نامه اجرائي  قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان ، ظرف  سه روز از تاريخ  اين  ابلاغ از فقهاي  شوراي  نگهبان تقاضاي  رسيدگي  مجدد نمائيد.

فرماندار تهران  مركز حوزه  انتخابيه  استان  تهران

۲

بسمه  تعالي

فقهاي  شوراي  محترم  نگهبان

سلام  عليكم

مطابق  تبصره  ۲ ماده  ۱۶ آيين نامه  اجرائي  قانون انتخابات  مجلس  خبرگان ، و با استناد به  نامه شماره  ۱۲۶۷ خ . س  مورخ  ۱۳۷۷/۷/۴ فرمانداري  تهران  دائر بر عدم  تاييد صلاحيت  اينجانب محسن  كديور براي  نمايندگي  مجلس  خبرگان  از سوي  فقهاي  شوراي  نگهبان  ضمن  اعتراض  به نظريه  فوق ، تقاضاي  رسيدگي  مجدد دارم .

در صورت  ابرام  عدم  تاييد صلاحيت ، خواهشمند است  در مهلت  قانوني  پيش بيني شده  در تبصره  ۳ ماده  فوق الذكر، ادله  عدم  صلاحيت  اينجانب  را اعلام  فرمائيد. اعلام  عمومي  ادله  يادشده  از طرف  اينجانب  بلامانع  است .

محسن  كديور۱۳۷۷/۷/۵

۳

بسمه  تعالي

هيئت  محترم  پيگيري  و نظارت  بر اجراي  قانون  اساسي

با سلام  و آرزوي  توفيق ، همان گونه  كه  مستحضريد اينجانب  محسن  كديور داوطلب  نمايندگي  دوره سوم  مجلس  خبرگان  در حوزه  انتخابيه  تهران ، از سوي  فقهاي  شوراي  نگهبان  رد صلاحيت  شدم .(پیوست  شماره  ۱) در مهلت  قانوني  به  نظريه  يادشده  اعتراض  و تقاضاي  رسيدگي  مجدد و ارائه  ادله عدم  صلاحيت  كردم ، (پيوست  شماره  ۲)، متاسفانه  بعد از گذشت  بيش  از يك ماه  هنوز از سوي فقهاي  شوراي  نگهبان  ادله  رد صلاحيت  اينجانب  ابلاغ نشده  است . رئيس  اداره  انتخابات  شوراي نگهبان  اخيرا اعلام  كرده  است : «شوراي  نگهبان  برابر قانون ، ادله  رد صلاحيت  داوطلبين  نمايندگي مجلس  خبرگان  رهبري  را، در صورت  تقاضاي  مستقيم  آنان  حضورا اعلام  خواهد كرد.» (روزنامه آريا، شنبه  ۲ آبان  ۷۷، صفحه  اول ). از آنجا كه  براساس  عملكرد فقهاي  شوراي  نگهبان ، حقوق  قانوني  اينجانب  تضييع  شده  است . و مورد را از موارد تخلف  از قانون  اساسي  مي دانم  و جز آن  هيئت  محترم  و افكار عمومي  مرجعي  براي تظلم  نمي شناسم ، نسبت  به  موارد ذيل  اعتراض  داشته ، از آن  هيئت  محترم  تقاضاي  پيگيري  و رسيدگي  دارم :

۱- چرا فقهاي  شوراي  نگهبان ، ادله  رد صلاحيت  اينجانب  را، علي رغم  تقاضاي  كتبي ، اعلام  نكرده  است.

۲- مستند قانوني  اين كه  ادله  رد صلاحيت  تنها «حضورا» به  داوطلب  اعلام  خواهد شد چيست  اگر مراد از حضورا «شفاها» است ، مگر داوطلبان  شفاها ثبت نام  كرده اند، تا ادله  رد صلاحيت  آنان  شفاها به ايشان  ابلاغ شود بعلاوه  از آنجا كه  اعلام  شفاهي  نمي تواند مورد استناد قانوني  قرار گيرد، اگر فقهاي شوراي  نگهبان  براي  رد صلاحيت ، ادله  متقن  قانوني  دارند، چرا از اعلام  كتبي  اين  ادله ، حداقل  به  خود داوطلب  مي گريزند اگر اين  ادله  خلاف  واقع  باشد، چگونه  مي توان  به  آن  اعتراض  كرد اين  حق  قانوني شهروند جمهوري  اسلامي  است  كه  از ادله  رد صلاحيت  خود رسما مطلع  شود. اعلام  عمومي  ادله  رد صلاحيت ، ازطرف  اينجانب  بلامانع است . پيشاپيش  ازپيگيري  ومساعدت آن هيئت  محترم  تشكر مي كنم .

محسن  كديور۱۳۷۷/۸/۶


[۱] روزنامه سلام ، ۱۹ آبان ۱۳۷۷.