مصاحبه تحلیلی

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان ۴/۱۲/۱۳۷۷ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌