نقد کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

علی‌اکبری: بررسی کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

اهمیت و ویژگی بارز کتاب نظریههای دولت در فقه شیعی در طرح و بحث آرای فقیهان شیعه در قبال دولت با اسلوبی بقاعده و روشمند و دسته بندی نظریات ارائه شده و شرح وجوه گوناگون هریک است و همچنین روشن ساختن ابهامات موجود در بارۀ ماهیت اختلاف نظرهایی که گاه در باب حقوق اساسی جمهور اسلامی از جانب قطبها و گرایشهای سیاسی موجود در این نظام مطرح می گردد.
HMouK
۱۳۷۹/۰۶/۳۱
نقد کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

ضرورت تبیین و تدوین «تفکر سیاسی امام خمینی»

در غرض نویسنده همین بس که با استناد به این جمله حضرت امام (اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند مختار به سرنوشت خودشان هستند رأی آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سطان هم سلطان باشند، این به چه…
HMouK
۱۳۷۹/۰۶/۳۱
نقد کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

جلالی، نگرشی بر مقاله تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶

گر چه صاحب قلم، محقق و پژوهشگری اندیشمند و قابل احترام می‌باشند لیکن از مقاله مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری از مبانی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حکومت و ولایت روی بر گردانده‌اند.
HMouK
۱۳۷۹/۰۶/۳۰
مصاحبه کوتاه

مصاحبه با نیویورک تایمز

مصاحبه الين شيولينو از روزنامه نيويورک تايمز- 19 سپتامبر 2000 محسن كديور، به رغم عبا و عمامه اش و يا شايد به علت همين عبا و عمامه، براي جمهوري اسلامي، مردي بسيار خطرناك محسوب مي شود. اين روحاني 41 ساله و محرم اسرار رئيس جمهور خاتمي، در بهترين حوزه هاي علميه و دانشگاههاي كشور تحصيل كرده است. او در سرنگوني رژيم سلطنتي نقشي فعال داشت و آثار حجيمي در خصوص فلسفه و حقوق اسلامي به رشته تحرير در آورده است. اما همه اينها به پيش از ممنوعيت تدريس، محاكمه شدن…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۶/۲۸
نقد کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

انبارلویی: سئوالات بی پاسخ

طرح سوالات به عنوان شبهه افکنی که (آیا اصولاً از مجموعه آثار حضرت امام میتوان نظری منسجم استخراج کرد، آیا رای سیاسی امام تطور داشته یا از آغاز تنها به یک نظر قایل بودهاند و یا اینکه فارغ از صحت انتساب نظریهای به امام کدام نظریه به لحاظ علمی قابل دفاع است.) و ... چه معنی می دهد!؟ شما اگر میخواهید ادای شیخ مفید را در آورید در نقد آرای شیخ صدوق مطلب بنویسید.
HMouK
۱۳۷۹/۰۶/۲۸