مصاحبه کوتاه

مطالعه در ایران نقش برجسته ای ندارد

محسن كديور در بازديد از نمايشگاه كتاب جناب كديور ارزيابي كلي از شمااز نمايشگاه امسال در مقايسه با سالهاي گذشته چيست‌؟ البته من مي‌توانم فقط از نمايشگاه سال هفتادوهفت حرف بزنم چون دو سال متاسفانه نمايشگاه‌كتاب را نديدم‌.در مورد نمايشگاه امسال بايد بگويم كه به لحاظ تنوع خوب است اما از لحاظ نزديك‌بودن به حال و هواي ايده‌آل به معني دقيق‌اش وضعيت خوبي ندارد.يكي از مشكلاتي كه در ايرانداريم مشكل تيراژ است‌.رشد شاخصه هاي فرهنگي فقط در زير سايه رواج مطالعه وايجاد فضاهايي‌است گه به جز با مقو0له كتاب راه…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۲/۱۶