بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

بخش ششم : دستاوردهاي انقلاب اسلامي

نگاهی به كارنامه بيست ساله جمهوری اسلامی

نگاهی به كارنامه بيست ساله جمهوری اسلامی [۱] مردم  ايران  اصولا براي  چه  انقلاب  كردند و در پي  اين  انقلاب  به  دنبال  دست يافتن  به 

انقلاب ، پس از بيست سال

انقلاب ، پس  از بيست سال [۱] انقلاب  اسلامي  نقطه  عطفي  در تاريخ  ايران  است . انقلاب  سبب  شد تا هويت  از دست رفته  ملت

بازخواهي مطالبات نخستين

بازخواهي  مطالبات  نخستين [۱] آرمانهاي  نخستين  انقلاب  اسلامي  به  دو بخش  سلبي  و ايجابي  قابل  تقسيم  است . انقلابيون  در وجه سلبي  انقلاب  همداستان  بودند.