خدا و انسان

بندگی (۱)

  فایل صوتی این جلسه متاسفانه در دست نیست. اگر دوستی به آن دسترسی دارد محبت کرده ارسال کند. قرآن و انسان معاصر (21)، خدا و انسان (9)، 10 آذر 1384
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توکل (۱)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (29)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/29.-850117.mp3 خدا و انسان 17 یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط انسان و خدا مسئله توکل است.توکل از لوازم توحید است و با ایمان و امید پیوندی وثیق دارد.معنای لغوی توکل واگذاری و تفویض امور به غیر توکل به غیر و اعتماد به اوست.توکل به خداوند یعنی سپردن امور به او و او را تنها موثر حقیقی دانستن و اعتماد و اطمینان به این واگذاری.توکل به خداوند نه تنها مانع از فعالیت بشری و بهره گیری از وسائط و اسباب طبیعی و…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توکل(۲)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (30)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/30.-850207.mp3 1. توکل یکی از روابط بین خدا و انسان است. توکل رابطه ای است که انسان با خدا برقرار می کند. این انسان است که بر خدا توکل می کند، یعنی کار خود را به او می سپارد و امور خود را به تفویض می کند و به او تکیه کرده اعتماد می نماید. در مقابل خداوند نیز وکیل انسان متوکل می شود. پس دو طرف این ارتباط همسان نیست. بحث ما در طرف اول این ارتباط است یعنی توکل. 2. توکل…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توسل

    توسل حاشیه ای بر متن توکل، قرآن وسیله ای جز ایمان و عمل صالح را به رسمیت نشناخته است
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶