خدا و انسان

بندگی (۱)

  فایل صوتی این جلسه متاسفانه در دست نیست. اگر دوستی به آن دسترسی دارد محبت کرده ارسال کند. قرآن و انسان معاصر (21)، خدا و انسان (9)، 10 آذر 1384
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توکل (۱)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (29)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/29.-850117.mp3 خدا و انسان 17 یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط انسان و خدا مسئله توکل است.توکل از لوازم توحید است و با ایمان و امید پیوندی وثیق دارد.معنای لغوی توکل واگذاری و تفویض امور به غیر توکل به غیر و اعتماد به اوست.توکل به خداوند یعنی سپردن امور به او و او را تنها موثر حقیقی دانستن و اعتماد و اطمینان به این واگذاری.توکل به خداوند نه تنها مانع از فعالیت بشری و بهره گیری از وسائط و اسباب طبیعی و…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توکل(۲)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (30)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/30.-850207.mp3 1. توکل یکی از روابط بین خدا و انسان است. توکل رابطه ای است که انسان با خدا برقرار می کند. این انسان است که بر خدا توکل می کند، یعنی کار خود را به او می سپارد و امور خود را به تفویض می کند و به او تکیه کرده اعتماد می نماید. در مقابل خداوند نیز وکیل انسان متوکل می شود. پس دو طرف این ارتباط همسان نیست. بحث ما در طرف اول این ارتباط است یعنی توکل. 2. توکل…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

توسل

    توسل حاشیه ای بر متن توکل، قرآن وسیله ای جز ایمان و عمل صالح را به رسمیت نشناخته است
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

باز هم توکل

• توکل به خداوند متن دین است و شفاعت توسل به ائمه انبیاء و اولیاء حاشیه. قرار گرفتن حاشیه به جای متن حاکی انحراف دین ورزی از صراط مستقیم است. • شگرف ترین اثر توکل "دیگر شدن جان متوکل" است و تبع آن جهان دیگر می شود. • زمان وقوع شفاعت آخرین موقف از مواقف قیامت است. • استعانت از " استغفار صالحان از خداوند" تنها توسل مجاز قرآنی است. فایل صوتی .
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

یاری خداوند (نصرت الهی)

فایل صوتی     • ارتباط نصرت با توکل و رجا و تقوی • ارتباط نصرت و نبوت • نقش نصرت الهی در صدر اسلام • امید به نزدیک بودن نصرت الهی • سنت الهی بر نصرت مؤمنان است • شرط لازم نصرت الهی یاری کردن بندگان خدا و دین خداست • با نصرت الهی مؤمن شکست ناپذیر می شود • نصرت الهی منوط به دعای مؤمن است • نصرت الهی مؤمن را بی نیاز می کند .
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶