خدا و انسان

بندگی (۱)

  فایل صوتی این جلسه متاسفانه در دست نیست. اگر دوستی به آن دسترسی دارد محبت کرده ارسال کند. قرآن و انسان معاصر (۲۱)، خدا و

بندگی (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۲۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/22.-840917.mp3[/podcast]

خوف و رجا

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۲۶)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/26.-841015.mp3[/podcast]  

خدا و امید

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۲۷)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/27.-841127.mp3[/podcast]

خدا ترسی

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۲۸)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/28.-841211.mp3[/podcast]

توکل (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۲۹)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/29.-850117.mp3[/podcast] خدا و انسان ۱۷ یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط انسان و خدا مسئله توکل است.توکل

خدا و انسان

توکل(۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۰)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/30.-850207.mp3[/podcast] ۱. توکل یکی از روابط بین خدا و انسان است. توکل رابطه ای است که انسان

توکل(۳)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/31.-850304.mp3[/podcast]

شفاعت

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/32.-850318.mp3[/podcast]

توسل

    توسل حاشیه ای بر متن توکل، قرآن وسیله ای جز ایمان و عمل صالح را به رسمیت نشناخته است

باز هم توکل

• توکل به خداوند متن دین است و شفاعت توسل به ائمه انبیاء و اولیاء حاشیه. قرار گرفتن حاشیه به جای متن حاکی انحراف دین

یاری خداوند (نصرت الهی)

فایل صوتی     • ارتباط نصرت با توکل و رجا و تقوی • ارتباط نصرت و نبوت • نقش نصرت الهی در صدر اسلام