ایمان دینی

جلسه پنجم: ويژگيهاي ايمان دينی (۱)

از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه: الف. ايمان امري انساني است، هر چند منحصر در انسان نيست و از موجودات ديگري همانند جن كه مشتركاتي با انسان دارند نيز سر مي زند. به هر حال بحث ما متمركز در “ايمان انساني” است. ب. انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. ج. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن – ولو بر خلاف واقع – از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. ايمان بر اساس متعلقش به ايمان…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه ششم: ويژگيهاي ايمان ديني (۲)

خلاصه مطالب گذشته الف: هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما ايمان مورد بحث ما امري انساني است. ب: انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. ج: ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. د: متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده و قادر به رفع نياز انسان است. ه: ايمان ديني امري نيكو، پسنديده و مطلوب است. و:…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه هفتم: ويژگيهاي ايمان ديني (۳)

خلاصه مطالب گذشته الف: هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. ب: انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. پ: ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. ت: متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده و قادر به رفع نياز انسان است. ث: ويژگيهاي ايمان ديني 1- ايمان فعل است نه انفعال 2-…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه هشتم: رابطه ايمان با خشوع، سكينه و اطمينان

خلاصه مطالب گذشت هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار في الجمله بر خوردار است. متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشأ ماورايي، زنده، آگاه و قادر به دفع نياز انسان است. ويژگيهاي ايمان ديني: 1- ايمان فعل است نه انفعال 2- فعلي قلبي است نه زباني 3- قابل…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه نهم: نسبت ايمان با يقين و شك

خلاصه مطالب گذشته هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه به نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار في الجمله برخوردار است. متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده، آگاه و قادر به رفع نياز انسان است. ايمان ديني از ويژگيهاي زير برخوردار است: 1- فعل است نه انفعال 2- فعلي قلبي است نه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه دهم: نسبت ايمان و اسلام

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان نه فعل است نه انفعال، فعلي قلبي است نه زباني، قابل امر و دعوت پذير است، فعلي اختياري است، زور بردار نيست، تنها در ظرف اختيار مفيد است (يعني در دنيا قبل از رؤيت عذاب الهي و پيش از سكرات موت)، داراي مراتب و قابل افزايش و كاهش است، زوال پذير است، آزمون پذير است (آزمايشگر خداوند است) كتمان پذير و پنهان كردني است، تحول آفرين است،‌قدرت زاست. ايمان ديني امري با فضليت، محبوب…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه یازدهم: ایمان و عمل

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان فعلي قلبي است، قابل امر و دعوت پذير است، اختياري است و با زور محقق نمي شود‌، تنها در ظرف اختيار مفيد است، داراي مراتب و قابل كاهش و افزايش است. زوال پذير، قابل آزمون، كتمان پذير تحول آفرين و قدرت زاست. ايمان ديني امري با فضيلت، باعث خشوع و تواضع و نرمي قلب و آرامش بخش است. بدون اطمينان هم حاصل مي شود، اما مراتب عالي آن اطمينان بخش است. با يقين نه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲