خدا و انسان

باز هم توکل

• توکل به خداوند متن دین است و شفاعت توسل به ائمه انبیاء و اولیاء حاشیه. قرار گرفتن حاشیه به جای متن حاکی انحراف دین ورزی از صراط مستقیم است. • شگرف ترین اثر توکل "دیگر شدن جان متوکل" است و تبع آن جهان دیگر می شود. • زمان وقوع شفاعت آخرین موقف از مواقف قیامت است. • استعانت از " استغفار صالحان از خداوند" تنها توسل مجاز قرآنی است. فایل صوتی .
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
خدا و انسان

یاری خداوند (نصرت الهی)

فایل صوتی     • ارتباط نصرت با توکل و رجا و تقوی • ارتباط نصرت و نبوت • نقش نصرت الهی در صدر اسلام • امید به نزدیک بودن نصرت الهی • سنت الهی بر نصرت مؤمنان است • شرط لازم نصرت الهی یاری کردن بندگان خدا و دین خداست • با نصرت الهی مؤمن شکست ناپذیر می شود • نصرت الهی منوط به دعای مؤمن است • نصرت الهی مؤمن را بی نیاز می کند .
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۸/۰۶
پیامبری

جلسه اول: مقدمه و طرح بحث

بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول و لا قوه الا‌ بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولي و نعم النصير، ثم الصلوه و السلام علي البشير النذير و السراج المنير، سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي اهل بيته الطاهرين. مقدمه و طرح بحث 1- «دين پژوهي در پرتو قرآن» سلسله مباحثي است كه به مطالعه، بحث و تحقيق درباره مهمترين مفاهيم و تعاليم ديني در پرتو نخستين منبع اسلام يعني قرآن كريم مي‌‌پردازد و مي‌‌كوشد از منظر “درون ديني” به اهم پرسشهاي جديد دربارة‌ دين…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه دوم: خصايص پيامبران (۱)

خلاصة‌ جلسة‌ اول: دو واژة‌ كليدي حوزة‌ پيامبري در قرآن نبوت ورسالت است و به پيامبر نبي، رسول و مرسل اطلاق مي‌شود. نبي حاكي از شأن خبررساني پيامبر است و رسول و مرسل حاكي از شأن فرستادگي و سفارت وي، پيامبري پنج ركن دارد: فرستندة پيام،‌ خداوند؛ مخاطب پيام، انسان؛ پيام آور، رسول؛ متن پيام، دين؛ هدف از پيام، هدايت وسعادت انسان. در قرآن نبي تنها در مورد پيامبران بكار رفته است. اما رسول و مرسل هم در مورد پيامبران و هم در مورد فرشتگان فرستاده الهي كه واسطه در…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه سوم: خصايص پيامبران (۲)

خلاصة‌ جلسات گذشته: نبوت ورسالت به ترتيب حاكي از شأن خبررساني و شأن فرستادگي و سفارت پيامبران هستند. نبوت تنها در مورد پيامبران بكار رفته. اما رسول و مرسل هم در مورد پيامبران و هم در مورد فرشتگان فرستادة الهي كه واسطه در عمل بوده‌اند. در قرآن استعمال شده است. قرآن كريم در مورد پيامبران گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده است كه از آنها مي‌‌توان به خصايص عمومي پيامبران يا قواعد قرآني حوزه پيامبري تعبير كرد. اين قواعد عبارتند از: قاعده اول : هر امتي رسولي دارد و…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه چهارم: ابلاغ پيام تنها وظيفه پيامبران

خلاصة جلسات گذشته: قرآن كريم در مورد پيامبري گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده كه مي‌توان از آنها به قواعد قرآني حوزه پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران تعبير كرد: قاعده اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. قاعده دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها قاعده سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. قاعده چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده مي‌شوند. قاعده پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. قاعده ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند.…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه پنجم: پيامبري، تبليغ دين بدون مزد

خلاصة جلسات گذشته قرآن كريم در بحث از پيامبري و پيامبران گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده كه مي‌توان از آنها به قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران تعبير كرد. اهم اين قواعد عبارتند از: اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه ششم: پيامبران، داوران اختلافات مردم

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. هشتم: پيامبران براي هدايت مردم آمده‌اند. نهم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است. دهم:…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه هفتم: پيامبری؛ گناه و خطا!

خلاصة جلسات گذشته: قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. هشتم: پيامبران براي هدايت مردم آمده‌اند. نهم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است. دهم: كار پيامبران تعليم و تربيت…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه هشتم: پيامبران و دين ستيزان

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران مرتكب گناه (حرام شرعي) نمي‌شوند و در تلقي، ابلاغ و تبيين پيام الهي خطا نمي‌كنند. هشتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. نهم: پيامبران براي…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
ایمان دینی

جلسات اول و دوم: مقدمه و طرح بحث (۲-۱)

چكيده مطالب: 1- “دين پژوهي در پرتو قرآن” : كوششي است براي آشنايي بيشتر با ضوابط فرهنگ قرآني، پاسخي درون ديني است به مهمترين سؤالات جديد درباره دين، تلاش است در وجهه اثباتي ايجابي مطالعات ديني. اين سلسله مباحث را با تحقيق درباره “ايمان ديني” آغاز مي كنيم، گزينش “ايمان ديني” از بين مفاهيم متعدد در حوزه دين به عنوان نخستين بحث به دو دليل است: يكي اهميت وافر ايمان در دينداري، و ديگري مباحث و مسائلي كه اخيرا در حوزه دين پژوهي برون ديني درباره ايمان ديني مطرح شده…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه سوم: ایمان دینی

1- ايمان ديني در قرآن كريم از سه زاويه قابل بحث است: اول: فاعل ايمان: ايمان از چه كسي سر مي زند؟ چه موجوداتي مي توانند ايمان بياورند؟ دين ايمان آوردن را به چه كساني نسبت داده است؟ دوم: متعلق ايمان: ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ متعلق ايمان شخص است يا شيء؟ آيا متعلق ايمان مي تواند گزاره باشد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ سوم: ماهيت ايمان: مراد از ايمان در فرهنگ ديني چيست؟ ويژگي هاي ايمان ديني كدامست؟ ايمان ديني چه لوازم،…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه چهارم: متعلق ايمان

ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ ويژگي متعلقات ايمان ديني چيست؟ براي آشنايي با “ماهيت ايمان ديني” پس از بحث “فاعل ايمان ديني” به تحقيق درباره متعلق ايمان به طور مطلق و متعلق ايمان ديني به طور خاص مي پردازيم و مي كوشيم با پاسخگويي به چهار سوال فوق در پرتو قرآن، قدمي به سوي شناخت هر چه بيشتر ايمان ديني برداريم. در قرآن كريم مجموعا ايمان به هشت امر، تعلق گرفته است: ايمان به خداوند، ايمان به روز…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲