سنن الهی

سنن الهی (۱) – مقدمه و طرح بحث

این سلسله دروس پاسخ به این پرسش است: خدا در جهان چگونه تصرف می کند در ارتباط با انسان خداوند چگونه در جهان حضور پیدا می کند و به بندگانش یاری می رساند؟

سنن الهی (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۷)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/37.-850713.mp3[/podcast]

سنت رحمت

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۸)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/38.-850727.mp3[/podcast] از سنن الهی می توان به عنوان قوانین خداوند در اداره جهان و مواجهه با انسان

وجوه فرابشري پيامبري

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۰)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/40.-850825.mp3[/podcast] يكي از سنن الهي، هدايت آدميان از طريق فرستادن پيامبران است. پيامبري از سه وجه فرابشري،

سنت تعلیم (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/41.-850909.mp3[/podcast] یکی از بارزترین صفات خداوند در اسلام، علم و آگاهی ست. خداوند از همه چیزآگاه است،

سنت تعلیم (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/42.-850923.mp3[/podcast] سنت لایتغیر الهی بر تعلیم انسانها است. این سنت با سرشتن فطرت آدمیان بر میل دانایی

سنت هدایت (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۳)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/43.-851007.mp3[/podcast] يكي از مهمترين سنن الهي، هدايت است. هدايت به معناي راهنمائي و دلالت از سر لطف

سنت هدایت (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۴)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/44.-851021.mp3[/podcast] هدايت الهي يا عامه است يا خاصه. هدايت خاصه مختص برخي انسانها مي شود. اين هدايت

سنت هدایت (۳)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۵)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/45.-851203.mp3[/podcast] سنت هدایت (۳) از جمله مهمترین مسائل بحث سنن الهی دو مسئله مرتبط ذیل است: ۱.

سنن الهی

سنت تأسی به رسول رحمت (ص)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۶)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/46.-860116.mp3[/podcast] ۱. خداوند در كتابش قرآن كريم پنج بار از پيامبرش با اسم ياد كرده است، چهار

سنن الهی

سنت ابتلاء (۱)

  ابتلا به معنای امتحان، آزمایش، آزمون و فتنه است. ابتلا یکی از سنن لایتغیر الهی است. هفت پرسش اصلی سنت ابتلا همراه با جوابهای اجمالیشان

سنن الهی

فتنه، سنت ابتلاء (۲)

  فتنه در قرآن کریم به سه معنی استعمال شده است: اول. اختبار، آزمایش، ابتلا و امتحان. دوم. عذاب و در آتش انداختن. سوم. سبب

استحقاق و تفضل

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۹)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/49.-860310.mp3[/podcast]

سنت استدراج و املاء

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۵۰)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/50.-860324.mp3[/podcast]