آبان ۲۲, ۱۳۷۹

جلسه سوم: ایمان دینی

۱- ايمان ديني در قرآن كريم از سه زاويه قابل بحث است: اول: فاعل ايمان: ايمان از چه كسي سر مي زند؟ چه موجوداتي مي

جلسه چهارم: متعلق ايمان

ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ ويژگي متعلقات ايمان ديني چيست؟ براي آشنايي با

جلسه پنجم: ويژگيهاي ايمان دينی (۱)

از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه: الف. ايمان امري انساني است، هر چند منحصر در انسان نيست و از موجودات ديگري همانند جن كه مشتركاتي

جلسه نهم: نسبت ايمان با يقين و شك

خلاصه مطالب گذشته هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به

جلسه دهم: نسبت ايمان و اسلام

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان نه فعل است نه انفعال، فعلي قلبي است نه

جلسه یازدهم: ایمان و عمل

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان فعلي قلبي است، قابل امر و دعوت پذير است،