نامه و بیانیهبخش هشتم : نظارت بر رهبري

اعتراض به رد صلاحيت

اعتراض  به  رد صلاحيت 1 بسمه  تعالي جمهوري  اسلامي  ايران تاريخ : 77/7/4 استانداري  تهران شماره : 1267 خ   س فرمانداري  تهران پيوست : آقاي  محسن  كديور داوطلب  نمايندگي  دوره  سوم  مجلس  خبرگان  در حوزه  انتخابيه  استان  تهران سلام  عليكم به  استناد نامه  شماره  1377/7/277/21/2958 هيات  مركزي  نظارت  بر انتخابات  به  آگاهي مي رساند كه  صلاحيت  شما براي  نمايندگي  مجلس  خبرگان  مورد تاييد فقهاي  شوراي  نگهبان  قرار نگرفته  است . چنانچه  نسبت  به  اين  نظريه  معترض  هستيد مي توانيد براساس  تبصره  2 ذيل  ماده  16 آيين نامه اجرائي  قانون  انتخابات …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
نامه هانامه و بیانیه

نامه ها

تعدادي از نامه‌هايي كه محسن كديور يا همسرش در مورد جريان‌بازداشت و مسائل مرتبط با آن نوشته‌اند و البته جوابي نگرفتند. بسمه تعالي‌ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي نكونام‌، دادستان محترم دادگاه‌ويژه‌روحانيت‌ باسلام‌، اينجانب زهرا رودي همسر حجت الاسلام والمسلمين آقاي‌دكتر محسن كديور تقاضاي لغو قراربازداشت ايشان را دارم‌. قطعاًجنابعالي هم معتقديد كه نامبرده به لحاظ شخصيت‌، دلائل و نوع اتهام درجايگاهي قرار دارند كه خوف فرار، تباني و يا امحاء آثار جرم از ايشان‌نمي‌رود. لذا انتظار دارم هرچه سريعتر نسبت به درخواست اينجانب و تبديل‌قرار صادره اقدام فرماييد. زهرا…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۳/۳۱
نامه هانامه و بیانیه

نامه به دادستان کل کشور

دادستان محترم كل كشور آيت‌الله مقتدايي‌ سلام عليكم‌. همچنانكه مستحضريد دادگاه ويژه روحانيت براساس‌دادنامه شماره 78ــ911 مورخ 78.1.30 مرا به 18 ماه حبس محكوم‌كرد، اينجانب در لايحه مورخ 78.2.11 تقاضاي تجديدنظر نمودم‌.دادگاه ويژه روحانيت در حكم مورخ 78.4.5 (ابلاغ‌شده مورخ‌78.4.30) بدون توجه به ادلّه و مستندات ارائه‌شده اعتراض اينجانب رانيز غيرموجّه دانسته‌، دادنامه فوق‌الذكر را ابرام كرده است‌. عليهذا با تأكيدمجدّد بر دفاعيات مشروحم در دادگاه بدوي مورخ 78.1.25 و لايحه‌تجديدنظر و با توجّه به ادله ذيل براساس ماده 31 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در مهلت قانوني‌، تقاضاي رسيدگي…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۳/۳۱
نامه هانامه و بیانیه

نامه به رئيس قوه قضائيه

باسمه تعالي‌ رياست محترم قوّه قضائيه‌ استاد گرامي آيت‌الله هاشمي شاهرودي‌ سلام عليكم‌. ضمن آرزوي موفقيت در مسئوليت خطيري كه به‌عهده‌گرفته‌ايد و با اميد تحقق توسعه قضايي به استحضار مي‌رساند، اصول‌نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تساوي آحاد ملت‌را در برخورداري از همه حقوق انساني خاطرنشان ساخته است‌. اصل‌سي‌وچهارم قانون اساسي دادخواهي از دادگاه صالح را حق‌ّ مسلم هر فرددانسته است‌. مطابق قوانين موضوعه كشور هر شهروند ايراني از سهمرحله دادخواهي دادگاه بدوي‌، دادگاه تجديدنظر و فرجام‌خواهي ازديوان عالي برخوردار است‌. فارغ از اشكالات عديده‌اي كه به دادگاه…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۳/۳۱